Topimage 174 image

  • 2018.12.08
  • Shinji Ogawa, Tomoaki Shitara, Kenji Sugiyama 'Treasure Box of Contemporary Art, OPAM Toshioka Collection' Oita Prefectural Art Museum (Oita/ Japan)